Hoa Tuổi Thơ Montessori tự hào đạt tiêu chuẩn là trường thành viên, trường thực tập của MIA

Hiệp hội Montessori MIA ( Montessori Institute of America) hiện là hiệp hội Montessori phát triển mạnh nhất toàn cầu,tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo giáo viên và setup lớp học khắt khe nhất.

Hoa Tuổi Thơ Montessori tự hào đạt tiêu chuẩn là trường thành viên, trường thực tập của MIA.

Bình luận